Regulamin

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) korzystania z serwisu internetowego: www.whiteravenstoly.pl  został wydany przez Bsolutions sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. GDAŃSKA 89/1
  85-022, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000573018, numer NIP 9182164231 (dalej jako „Administrator”).
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z Serwisu, zawartych w nim treści lub ze świadczonych w ten sposób usług.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody, dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 4. Prawa do Serwisu jako całości przysługują Administratorowi, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do Administratora lub osób fizycznych, lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie.
 5. Korzystanie z zamieszczonego w Serwisie formularza kontaktowego jest równoznaczne z akceptacją klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” zawartych w formularzu kontaktowym do celów kontaktowych i marketingowych, przez Bsolutions Sp. z o.o. ul. ul. GDAŃSKA 89/1 85-022 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE.
 6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są ciasteczka (pliki cookies), dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji na temat plików cookies używanych przez Administratora dostępne jest w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie.
 7. Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jego pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 8. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nim treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz
  z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody Administratora.
 9. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego, za co Administrator nie odpowiada.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wolny od złośliwego oprogramowania, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w tym w infrastrukturze technicznej i danych. W związku z tym, przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 11. Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług, w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Administratora.
 12. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: info@whiteravenstoly.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych), adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wymagane dane.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.
 14. Administrator może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w Serwisie.
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność z Serwisem zarówno po stronie Administratora, jak i osób korzystających z Serwisu.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu.
 21. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: info@whiteravenstoly.pl.
 22. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 23. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia w Serwisie tj. od dnia 1 maja 2017r.

Czas realizacji zamówienia

 1. Towar zamówiony poprzez serwis, w którego opisie widnieje dopisek “1 w magazynie”: produkt znajduje się na magazynie i wysyłany jest pod wskazany przez klienta w zamówieniu adres w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Towar zamówiony poprzez serwis, w którego opisie widnieje dopisek “produkt dostępny na zamówienie”: produkt nie znajduje się na magazynie, wykonywany jest na zamówienie i wysyłany pod wskazany przez klienta w zamówieniu adres niezwłocznie po jego wyprodukowaniu. Czas realizacji zależny jest od kategorii do której należy produkt. ZEGARY – od 14 do 21 dni roboczych. STOLIK KAWOWY – od 28 do 42 dni roboczych. STÓŁ – od 42 do 56 dni roboczych.

Reklamacje

 1. Każdy kupujący ma prawo do reklamacji wadliwego towaru lub usługi. Reklamacja może się odbywać na zasadzie rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona. To konsument decyduje, z której formy reklamacji skorzystać. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.
 2. Produkt wykonany na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta nie podlega zwrotowi. 
 3. Reklamacje należy kierowa na adres mailowy: info@whiteravenstoly.pl. Formularz znajduje się w zakładce: Polityka zwrotów
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady oraz zdjęcia dokumentujące usterkę/wadę
 5. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu
 6. Roszczenia z tytułu gwarancji do Sprzedawcy zgłasza Kupujący
 7. W przypadku gdy stwierdzona wada jest według gwaranta usuwalna, usunięcie usterki będzie realizowane w drodze naprawy.
 8. Jeśli stwierdzona wada nie wymaga jej usuwania w warunkach specjalnych, naprawy dokonuje się w miejscu instalacji lub w miejscu gdzie znajduje się produkt.
 9. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych, firma Bsolutions Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wymontowania elementu na czas naprawy.  Jeżeli wymontowany element uniemożliwi eksploatację mebli, zainstalowany  zostanie element zastępczy.
 10. W przypadku towaru dostarczonego drogą wysyłki, oraz konieczności naprawy w warunkach fabrycznych, Kupujący jest zobowiązany do wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w porozumieniu ze Sprzedającym.
 11. Kupujący jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć produkt na czas transportu.
 12. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
 13. sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia przesyłki za pobraniem, lub uszkodzonej na skutek złego opakowania na czas wysyłki.

 14. W przypadku gdy stwierdzonej wady nie da się naprawić, reklamacja nastąpi przez wymianę wskazanego elementu, mebla lub produktu na nowy.

 15. Jeśli klient składa reklamację z tytułu rękojmi, to w jej ramach może zażądać zwrotu produktu (jeśli jego wada jest istotna). Sprzedawca poinformuje konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 16. Zgłoszona reklamacja podlega następującym terminom: a) do 7 dni roboczych na oględziny usterki; b) do 14 dni roboczych na usunięcie usterki od momentu wizyty serwisanta w przypadku gdy przedmiot reklamacji nie wymaga naprawy w warunkach fabrycznych jak np. uszkodzony front lakierowany, fornirowany, foliowany. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest element mechaniczny i nie wymaga on wysłania do producenta; c)w pozostałych przypadkach termin reklamacji ustala się indywidualnie ale nie może on przekraczać czasu jaki był wymagany na produkcję mebla, od momentu jego zamówienia tj. od 3 do 8 tygodni.
 17. W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprowadzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu, w zgodności z zawartą z Kupującym umową.

 18. Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów Kupujący zobowiązany jest zgłosić w terminie 3 dni od terminu realizacji zamówienia. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych mebli i nie podlega dalszym roszczeniom gwarancyjnym.

 19. W przypadku gdy przedstawiciel firmy Bsolutions Sp. z o. o. zgłosił się na miejsce wskazane przez Kupującego w uzgodnionym terminie, celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego, termin reklamacji zostaje wydłużony.

 20. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy zakłada się, że odstąpił od roszczeń gwarancyjnych.
 21. Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty montażu mebli.

 22. Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika mebla i całkowicie niewidoczne po zamontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.

 23. UWAGA! Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli wynikłe z :

a) niewłaściwego transportu mebli transportem Kupującego,
b) niewłaściwego przechowywania mebli przez Kupującego po przyjęciu dostawy,
c) użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów,
d) braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących,
e) niewłaściwego zamontowania w zabudowie urządzeń (w przypadku samodzielnego montażu),
f) odbarwienia frontów oraz blatów wystawionych na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych,
g) uszkodzenia mechanicznego
h) długotrwałego kontaktu z wodą: wilgoć, zalanie, para wodna.
i) długotrwałego działania niskiej temperatury (poniżej +15°C),
j) długotrwałego działania wysokiej temperatury (powyżej +30°C),
k) bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub silnie rozgrzanym przedmiotem,
l) nadmiernego przeciążenia,
m) samodzielnego demontażu i montażu przez Klienta.

24. Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, firma Bsolutions Sp. z o. o. zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie.

25. Firma Bsolutions Sp. z o. o. może usunąć wady nie objęte gwarancją odpłatnie w zależności od wady.

26. Roszczeniom gwarancyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów – wg producentów płyt laminowanych różnica między wzornikiem, a produktem podlega 5% zmianą w obrębie koloru, w przypadku innych materiałów może być inna.

27. Gwarancji nie podlegają proste czynności, które konsument może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń, odświeżenie powierzchni oraz inne.

28. Część oferowanych frontów oraz blatów meblowych wykonanych jest z drewna litego i okleiny naturalnej. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia oraz sęki. Firma Bsolutions Sp. z o. o. nie ma wpływa na naturalne wybarwianie oraz usłojenie elementów pochodzenia naturalnego dlatego roszczenia z tym związane nie podlegają gwarancji.

29. Obrzeża PCV stosowane do krawędziowego oklejania elementów mebli mogą odbiegać strukturą i odcieniem od płyt wiórowych laminowanych używanych do produkcji naszych mebli co wynika z różnych technologii stosowanych przez producentów.

30. Z powodów niezależnych od firmy Bsolutions Sp. z o. o., niektóre wzory produktów w tym blaty, płyty, okleiny, kolorystyka mogą zostać wycofane z obiegu przez producenta. W takim wypadku klient zobowiązany jest wybrać produkt podobny.

Wymiary i tolerancje

Wymiary produkowanych elementów mieszczą się w się w gabarytach:

 1. Wymiary produkowanych elementów mieszczą się w się w gabarytach: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm. Na życzenie klienta można wykonać elementy o wymiarach maksymalnych: wysokość 2100 mm i szerokość 900 mm bez gwarancji na odkształcenia w przypadku nie zastosowania odpowiedniej ilości zawiasów jak również specjalnych odprężników lub napinaczy.
 2. Tolerancja wymiarów dla elementów prostych : – wysokość +/- 1 mm do 1,5% – szerokość +/- 1 mm do 2,0% – grubość +/- 0,5 mm do 2,0% – strzałka odgięcia elementu +/- 3 mm do 2,0%
 3. Tolerancja wymiarów dla elementów giętych do 920 mm – wysokość +/- 1 mm do 1,5% – szerokość mierzona po obwodzie +/- 2 mm do 2,0% – szerokość mierzona na płaszczyźnie +/- 5 mm do 2,0% – strzałka ugięcia +/- 5 mm do 2,0% – grubość +/- 1 mm do 2,0%

Przeznaczenie

 1. Meble , elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz , stolarka budowlana wewnątrz lokalowa. Wilgotność względna w pomieszczeniu może się wahać w przedziale 45-65 % , temperatura w pomieszczeniu 16 – 30 stopni C , niedopuszczalne jest stosowanie w pomieszczeniach o dużych i częstych skokach temperatury oraz wilgotności względnej , nie stosować w miejscach o dużym nasłonecznieniu (promieniowanie UV może doprowadzić do zmiany odcienia żywicy epoksydowej, drewna lub wypalenia koloru bejcy).
 2. Elementy stosowane w obrębie wszelkich urządzeń emitujących ciepło i parę wodną (np. piekarniki, zmywarki ) powinny być od nich oddzielone płytą ekranującą lub ekranami sprzedawanymi wraz z tymi urządzeniami, w przeciwnym razie w miejscach narażonych na wysoką temperaturą i parę wodną może dojść do odparzenia powłoki lakierniczej (85 stopni C w czasie 180 sek., 60 stopni C w czasie 15 minut).
 3. Nie dopuszcza się stosowania w pomieszczeniach bez w pełni sprawnej wentylacji grawitacyjnej , a w przypadku kuchni i łazienek wentylacji mechanicznej o odpowiedniej wydajności (okapy , wywietrzniki). Nie dopuszcza się stosowania w zabudowie ze sprzętem AGD nie dopuszczonym do obrotu na terenie Polski oraz bez znaku CE .

Konserwacja

 1. Czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli – zalecane pianki i emulsje m.in. Pronto (zwracać uwagę na przeznaczenie do powłok lakierniczych) , konserwację przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu , a przypadku intensywnego użytkowania (blaty i elementy poziome) 2 razy w ciągu tygodnia.
 2. Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak kawa , herbata , czerwone wino, curry, musztarda , ocet , alkohol , itd. należy jak najszybciej zetrzeć wilgotną szmatką , a następnie powierzchnię wytrzeć do sucha miękką szmatką . Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić a nawet uszkodzić powierzchnię wyrobu.
 3. Zabrudzenia można usuwać za pomocą miękkiej tkaniny nasączonej w roztworze letniej wody z szarym mydłem lub innej delikatnej substancji a następnie wytrzeć do sucha – nie wolno mocno pocierać .
 4. Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu , a także mocnych środków szorujących i wybielających. Surowce do produkcji Materiał bazowy : drewno lite , sklejka, płyta laminowana, płyta MDF, fornir naturalny.

Polityka zwrotów

 1. Zgodnie z prawem jako konsument przy sprzedaży na odległość tj. sprzedaży internetowej (zakup gotowego, produktu dostępnego z naszej oferty) masz prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia jego odebrania bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Towar może zostać odpakowany i wstępnie sprawdzony, ale nie może być używany.

2. Bieg 14-dniowego terminu, w przypadku towaru kupionego przez serwis, jak i  rozpoczyna się od dnia dostawy produktu.

3. Aby obstąpić od umowy sprzedaży, konsument musi złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić poprzez wypełnienie i wysłanie oświadczenia, korzystając ze wzoru oświadczenia udostępnionego przez UOKiK lub dostępnego w zakładce Polityka Zwrotów

Skutki odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z zasadami, zawartym na naszej stronie w zakładce Polityka Zwrotów koszty zwrotu towarów ponosi kupujący.

2.  Zamówiony produkt nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.

3. Jeżeli klient chce odstąpić od umowy, ale używał zakupiony towaru w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie, sprzedający może obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

4. W przypadku odstąpienia od  umowy, administrator zwraca kupującemu wszystkie otrzymane za zamówiony towar płatności.  Zwrotu środków zostanie wysłany przelewem na podany przez klienta numer rachunku bankowego, chyba że strony ustalą inne rozwiązanie.

5. Zwrot środków nastąpi konto nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora zwróconego produktu. Produkt  powinien być spakowany w oryginalne opakowanie, w którym dotarł do klienta. Powinien być właściwie zabezpieczony przez wysyłką, tak aby nie uległ zniszczeniu w transporcie. Tylko towar pełnowartościowy, niezniszczony w transporcie może być przedmiotem zwrotu. Klient ponosi także odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towaru wynikające z jego użytkowania.

6. Ważne! Istnieje grupa produktów, która jest wyłączona spod przepisów o zwrocie w handlu przez internet. Są to między innymi: towary wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowane, na przykład meble na zamówienie. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku produkcji mebla na indywidualne zamówienie.

7. Jeśli klient chce odstąpić od umowy na wykonanie usługi zawartej na odległość, a jej wykonywanie – na jego wyraźne żądanie – rozpoczęło się przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.